Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dodane przez admin - pt., 05/10/2019 - 10:22

Dobieszowice, 14 sierpnia 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)
I - ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach
ul. Kościuszki 25c, 42-584 Dobieszowice
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowniki, w roku szkolnym 2020/2021 do placówek oświatowych oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu.”
II – PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje dowiezienie i odwiezienie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowniki wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie przejazdu, do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół i ośrodków, do których zostały skierowane), w okresie od 2 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne dowożenie wskazanych przez Zamawiającego dzieci niepełnosprawnych na trasie dom – placówka oświatowa – dom, zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej placówce oświatowej oraz planem zajęć dydaktycznych dzieci, które umożliwiają dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki.
1. Miejsce zamieszkania uczniów i adresy placówek oświatowych przedstawia tabela:
miejsce zamieszkania ucznia adres szkoły/ośrodka liczba km DOM - SZKOŁA
Bobrowniki, Sienkiewicza 218 B Czeladź, Szpitalna 85 13,8
Dobieszowice, Niebyła 3 Czeladź, Szpitalna 85 13,3
Rogoźnik, Brzozowa 9a Będzin Broniewskiego 12 14,9
Rogoźnik, Diamentowa 10 Katowice, Sokolska 26 20,1
Siemonia, Kościuszki 52 A Bytom, Józefczaka 40 15,7
Wymysłów, Sienkiewicza 8 Czeladź Szpitalna 85 14,5

2. Liczba dni dowozu w poszczególnych miesiącach:

2020 Wrzesień 21
2020 Październik 22
2020 Listopad 20
2020 Grudzień 16
2021 Styczeń 19
2021 Luty 10
2021 Marzec 23
2021 Kwiecień 18
2021 Maj 20
2021 Czerwiec 18
Razem: 187
3. Obowiązki Przewoźnika oraz pracownika pełniącego funkcję opiekuna
1) Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od rodzica, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka pracownikowi przedszkola/szkoły/ośrodka wyznaczonego przez Dyrektora do odebrania dziecka. W drodze powrotnej dziecka do domu Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola/szkoły/ośrodka, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka rodzicowi.
2) Przewoźnik zapewnia opiekunowi miejsce siedzące z tyłu pojazdu, które gwarantuje sprawowanie bezpośrednie opieki nad wszystkimi uczniami - pasażerami pojazdu.
3) W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
4) Opiekun zwraca uwagę na bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie się uczniów niepełnosprawnych w czasie przejazdu.
5) Opiekun zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z pojazdu i przejścia do lub z przedszkola/szkoły/ośrodka. Nie dopuszcza do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.
6) W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
7) Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
8) Wykonawca oraz opiekunowie przez niego zatrudniani, współpracują z dyrektorem przedszkola/szkoły/ośrodka w zakresie prawidłowej organizacji dowozów oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie transportu.
IV – DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZŁOŻYĆ DO OFERTY
Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załączonym wzorem
V – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Oferty należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem: Oferta cenowa na zadanie „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowniki, w roku szkolnym 2020/2021 do placówek oświatowych oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu.” Koperta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
VI – SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich liczbą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VII –OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA
1. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postepowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach
Stanisław Fijołek

ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach
ul. Kościuszki 25c, 42-584 Dobieszowice
FORMULARZ OFERTY
Oferta cenowa na wykonanie usługi:
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowniki, w roku szkolnym 2020/2021 do placówek oświatowych oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu.”
miejsce zamieszkania ucznia adres szkoły/ośrodka liczba km DOM - SZKOŁA
Bobrowniki, Sienkiewicza 218 B Czeladź, Szpitalna 85 13,8
Dobieszowice, Niebyła 3 Czeladź, Szpitalna 85 13,3
Rogoźnik, Brzozowa 9a Będzin Broniewskiego 12 14,9
Rogoźnik, Diamentowa 10 Katowice, Sokolska 26 20,1
Siemonia, Kościuszki 52 A Bytom, Józefczaka 40 15,7
Wymysłów, Sienkiewicza 8 Czeladź Szpitalna 85 14,5

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy (firma) i adres
Nr REGON
Nr NIP
Telefon
Adres poczty elektronicznej do kontaktu

cena za 1 dzień dowozu (netto) łączna ilość dni dowozu wartość netto 8% Vat wartość brutto
A B C (C = AxB) D (D = x8%) E (E = C+D)
187 dni

Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

5. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;
• w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość .......................... dnia.............................. r.

…...............................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)