Oferty pracy

Oferty pracy

Dodane przez admin - pt., 05/10/2019 - 10:22

30.08.2019 r.
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Informatyk w Gminnym Zespole Oświaty z siedzibą w Sączowie ul. Pocztowa 16.

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach unieważnia nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk - ogłoszony dnia 14 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej GZO Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach.
Osoba, która złożyła dokumenty na ww. stanowisko, może je odebrać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty z siedzibą w Sączowie ul. Pocztowa 16 w ciągu miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Bobrowniki, 14.08.2019 r.
DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W BOBROWNIKACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informatyk
w Gminnym Zespole w Bobrownikach z siedzibą w Sączowie, ul. Pocztowa 16

1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. wykształcenie min. średnie w kierunku informatyki,
3. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
5. posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery w zakresie konfiguracji IP, DHCP, konfiguracji urządzeń sieciowych (drukarki, kopiarki),
6. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,
7. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi
na serwerach Windows Server,
8. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych, konfiguracja i utrzymanie firewall,
9. Posiadanie znajomości administrowania i zarządzania systemami baz danych
w szczególności SQL i FireBird,
10. znajomość urządzeń aktywnych (przełącznik switch),
11. znajomość przepisów: o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
12. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
13. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
14. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów: instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej,
2. znajomość programu elektronicznego obiegu dokumentów,
3. znajomość oprogramowania dla urzędów administracji publicznej,
4. znajomość wykorzystywania profili zaufanych oraz podpisów kwalifikowanych,
5. prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Przygotowywanie programów komputeryzacji GZO, szkół, przedszkoli i żłobka oraz merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,
• Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczanych do stosowania w GZO, szkołach, przedszkolach i żłobku,
• Prowadzenie spraw dotyczących legalności oprogramowania komputerowego stosowanego w GZO, szkołach, przedszkolach i żłobku,
• Analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne
w GZO, szkołach, przedszkolach i żłobku oraz rozliczanie ich realizacji,
• Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych w GZO,
• Archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie oraz zbioru nośników elektronicznych,
• Przyjmowanie zgłoszeń z poszczególnych jednostek oświatowych dotyczących niesprawności sprzętu komputerowego,
• Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego w GZO, szkołach, przedszkolach i żłobku oraz koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwani awarii,
• Zapewnienie utrzymania sprzętu komputerowego w GZO, szkołach, przedszkolach i żłobku w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,
• Wnioskowanie do dyrektorów GZO, szkół, przedszkoli i żłobka o zakup nowego sprzętu komputerowego i modernizację istniejącego,
• Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych,
• Instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego,
• Administrowanie siecią komputerową i serwerami na terenie GZO, szkół, przedszkoli i żłobka,
• Opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych o ochrony sieci teleinformatycznych,
• Prowadzenie instruktażu pracowników GZO, szkół, przedszkoli i żłobka w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
• Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie, elektroniczną skrzynką podawczą oraz wykonywaniem czynności kancelaryjnych w systemie EZD,
• Przygotowywanie projektów zarządzeń dyrektora GZO dotyczących spraw informatycznych,
• Wykonywanie innych zadań na polecenie dyrektora GZO.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

• praca w wymiarze 0,5 etatu,
• praca w równoważnym systemie czasu pracy, godziny pracy Zespołu: 7:00 – 15:00,
• praca ma charakter administracyjno-biurowy, przewiduje się częste wyjazdy do szkół, przedszkoli i żłobka (poza siedzibę GZO),
• występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych, brak wind i podjazdów dla niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy, lub zaświadczeń potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
9) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
10) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach ul. Pocztowa 16, 42-595 Sączów lub pocztą na adres Gminnego Zespołu Oświaty z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk w Gminnym Zespole w Bobrownikach z siedzibą w Sączowie, ul. Pocztowa 16” w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do GZO po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje

1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
2) Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.gzobobrowniki.pl. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w siedzibie GZO.
3) Wyłoniona w naborze osoba, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy w rozumieniu art. 16 ust 2, 3 ustawy o pracownikach samorządowych, zatrudniona zastanie na czas określony – nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zatrudnienia będzie zobowiązana do odbycia służby przygotowawczej i złożenia egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem niezbędnym do dalszego zatrudnienia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach w celu rekrutacji.

…..........................., dnia............................ …................................................
(miejscowość) (data) (podpis)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach,
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Po ustaniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
4. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem,
5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji.